Categories Menu

Historia

Pierwsza placówka opiekuńcza w Libiążu powstała 01.10.1919 roku i funkcjonowała jako ochronka przy Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek w Libiążu Wielkim. Aktu poświęcenia ochronki dokonał Ksiądz Prałat Franciszek Pietrzykowski.Do ochronki zostało przyjętych około 40 dzieci z okolic Libiąża Wielkiego.

Pracę opiekuńczo – wychowawczą w ochronce podjęły trzy siostry zakonne.
Z dniem 29.06.1962 r. ochronka została przejęta przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Inspektoratu Oświaty. W tym też roku w przedszkolu swoją pracę rozpoczął personel świecki. Kierowniczką została Franciszka Kulis. W przedszkolu funkcjonowały dwie grupy dzieci starsza i młodsza. Praca wychowawczo – opiekuńcza odbywała się według ustalonego rozkładu dnia. Organizowano imprezy i uroczystości okolicznościowe. W 1970 r. stanowisko kierowniczki objęła Pani Eleonora Bandura która, pracowała na tym stanowisku aż do odejścia na emeryturę.

W 1987r. dyrektorem przedszkola została Pani Irena Sucherek. W związku z dużą liczbą chętnych dzieci, zaistniała konieczność otwarcia trzeciego oddziału przedszkolnego. Warunki lokalowe były ograniczone, przedszkole dysponowało tylko jedną dużą salą i dwiema małymi. Biorąc pod uwagę coraz większe zainteresowanie przedszkolem rodziców, Burmistrz Miasta Libiąża podjął decyzję o budowie nowego budynku przedszkolnego.

Nowe przedszkole zostało otwarte 06.12.1993r. W 1997 roku stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr l objęła Pani Bernadetta Mańka. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego z inicjatywy Pani Dyrektor, a za zgodą Urzędu Miasta i Gminy, w 1999 roku został otwarty pierwszy oddział integracyjny w Libiążu. W związku z coraz większymi potrzebami placówki przedszkole zostało rozbudowane o dwie kolejne sale dydaktyczne.

W 2022 roku stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr l objęła Pani  Katarzyna Gaudyn. Nasze przedszkole zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Obecnie liczy ona 13 nauczycieli wychowania przedszkolnego. Ze względu na specyfikę placówki większość zatrudnionych nauczycieli posiada dodatkowe kwalifikacje, m.in. z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, logopedii, edukacji osób ze spektrum autyzmu, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ponadto przedszkole zatrudnia nauczyciela religii, języka angielskiego, logopedę, fizjoterapeutę, gimnastyka korekcyjnego oraz psychologa. Kadrę dodatkową stanowią pracownicy administracji oraz obsługi.

Bazę dydaktyczną placówki stanowi 5 sal o powierzchni od 70 do 100 m2. Posiadamy dwa w pełni wyposażone gabinety terapeutyczne, w których odbywają się zajęcia indywidualne. Placówka dysponuje dużym holem, którego część jest przeznaczona na zajęcia gimnastyczne. Zagospodarowany teren wokół przedszkola stanowi plac zabaw oraz boisko.

Nasze przedszkolaki to dzieci wieku od 3 do 6 lat – w przypadku dzieci zdrowych, a do 8 lat w przypadku dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Nasi wychowankowie odnoszą sukcesy, biorąc udział w konkursach, przeglądach, zarówno na poziomie gminy, jak i powiatu. Z powodzeniem rozpoczynają edukację na wyższym poziomie kształcenia, są dobrze przygotowani do realizowania obowiązku szkolnego.