Categories Menu

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju naszego przedszkola

Podstawa prawna:

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawie Prawo Oświatowe oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola Samorządowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu zatwierdzonego Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 6/2017 z dnia 20.11.2017 r., Rozporządzeniu MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017, poz, 1658).

Misja przedszkola:

Z miłości do dzieci, z pasji do rozwijania talentów”

 • Promujemy zdrowie psychiczne i fizyczne naszych wychowanków.
 • Wspieramy indywidualny rozwój dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.
 • Zapewniamy wszystkim wychowankom poczucie bezpieczeństwa.
 • Tworzymy warunki do optymalnego rozwoju każdego wychowanka, zgodnie z jego predyspozycjami i ograniczeniami.
 • Pełnimy funkcję doradczą i wspierającą działania rodziny.
 • Przygotowujemy dzieci do dalszej edukacji i radzenia sobie w życiu społecznym.
 • Zapewniamy pełną opiekę dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą z uwzględnieniem specjalistów: psychologa, logopedy, oligofrenopedagogów, surdopedagogów, tyflopedagoga, gimnastyka korekcyjnego, rehabilitanta ruchowego.

Wizja przedszkola:

 • Tworzymy przedszkole, w którym dziecko i jego wszechstronny rozwój jest dobrem najwyższym.
 • Przedszkole zapewnia swoim wychowankom bezpieczną, przyjazną atmosferę sprzyjającą zabawie i edukacji.
 • Każde dziecko, bez względu na potencjał, ma równe prawo do zabawy i nauki na miarę swoich możliwości.
 • Przedszkole integracyjne uczy tolerancji, życzliwości i wzajemnej akceptacji.
 • Oferta edukacyjna przedszkola umożliwia rozwijanie zainteresowań, pasji , kształtowanie samodzielności oraz wartości moralnych.
 • Rodzice są partnerami przedszkola.
 • Placówka promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.

Ogólna charakterystyka placówki

Budynek przedszkola oferuje dzieciom jasne, przestronne, słoneczne sale, przy których znajdują się łazienki, z przystosowaną do wzrostu dzieci armaturą sanitarną. Pięć dużych sal pozwala dzieciom na aktywność także w czasie niepogody. Kolorowe i zadbane sale przedszkolne tworzą bezpieczne i atrakcyjne warunki do zabawy. Środki dydaktyczne i wyposażenie przedszkola pozwala na realizację przyjętych programów. Ciekawe meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcaj do swobodnej zabawy. Śniadanie, obiady i podwieczorki przygotowywane są w dobrze wyposażonej kuchni przedszkolnej. Do przedszkola przyjmowane są dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, autystyczne, z zespołem Downa lub innymi chorobami genetycznymi, z niedosłuchem, z dziecięcym porażeniem mózgowym, z niepełnosprawnością sprzężoną. Grupa integracyjna, w której spotykają się dzieci zdrowe z dziećmi niepełnosprawnymi, daje możliwość naturalnego ich współistnienia, uczy lepszego wzajemnego rozumienia. Ze względu na specyfikę oddziału integracyjnego pracuje w nim dwóch nauczycieli: pedagog specjalny oraz nauczyciel wychowania przedszkolnego. Działania pedagogów oparte są na wzajemnym partnerstwie i zaufaniu. Nauczyciele uzupełniają się, konsultują, wymieniają poglądy, a przede wszystkim wspólnie planują działania. Ich zadaniem jest także współpraca ze specjalistami: psychologiem, logopedą, surdopedagogiem, tyflopedagogiem, gimnastykiem korekcyjnym oraz rehabilitantem ruchowym.  Dominującą formą realizacji zadań jest zabawa, wynikająca z naturalnej potrzeby samorzutnego i samodzielnego działania dzieci. Zabawa odgrywa ogromne znaczenie w integracji, pozwala w naturalny sposób zaprzyjaźnić się dzieciom, znosi wszelkie bariery i uprzedzenia, jest także środkiem wspomagania rozwoju poznawczego dzieci. Celem pracy w grupie integracyjnej jest poszukiwanie sposobów na wszechstronny rozwój dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.  Istotne jest także wzmacnianie relacji pomiędzy nauczycielem a rodzicem. Wzajemna więź i zaufanie pozwalają efektywnie współpracować podczas przebiegu procesu terapeutycznego. Od 2005 roku przedszkole prowadzi zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. W zajęciach uczestniczą dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania, wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Historia i tradycja

Historia naszego przedszkola sięga 1919 roku. Początkowo funkcjonowało ono jako ochronka przy Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek w Libiążu Wielkim. Pracę opiekuńczo – wychowawczą w ochronce podjęły trzy siostry zakonne. W 1962 r. ochronka została przejęta przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Inspektoratu Oświaty. W tym też roku w przedszkolu swoją pracę rozpoczął personel świecki. W przedszkolu funkcjonowały dwie grupy dzieci: starsza i młodsza. Praca wychowawczo – opiekuńcza odbywała się według ustalonego rozkładu dnia. Organizowano imprezy i uroczystości okolicznościowe. W związku z dużą liczbą chętnych dzieci, zaistniała konieczność otwarcia trzeciego oddziału przedszkolnego. Warunki lokalowe były ograniczone, przedszkole dysponowało tylko jedną dużą salą i dwiema małymi. Biorąc pod uwagę coraz większe zainteresowanie przedszkolem rodziców, Burmistrz Miasta Libiąża podjął decyzję o budowie nowego budynku przedszkolnego. Nowe przedszkole zostało otwarte 06.12.1993r. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego z inicjatywy dyrektora, a za zgodą Urzędu Miasta i Gminy, w 1999 roku został otwarty pierwszy oddział integracyjny w Libiążu. W związku z coraz większymi potrzebami placówki przedszkole zostało rozbudowane o dwie kolejne sale dydaktyczne.  

Lokalizacja

Przedszkole jest usytuowane w  mieście Libiąż. Jest to gmina o tradycjach górniczych. Istniejąca w mieście kopalnia węgla kamiennego stanowi istotny element miejskiego krajobrazu. Gmina Libiąż położona jest w zachodniej części województwa małopolskiego, w powiecie chrzanowskim na wzgórzach Jury Krakowsko – Częstochowskiej, w połowie drogi pomiędzy Krakowem, a Katowicami, w bliskim sąsiedztwie Oświęcimia. Dwie główne instytucje kulturotwórcze w gminie to Libiąskie Centrum Kultury, które funkcjonuje od 1995 roku i Miejska Biblioteka Publiczna, która samodzielną jednostkę stanowi od roku 2007. Funkcją LCK jest organizowanie wydarzeń kulturalnych oraz propagowanie sportu i rekreacji. Pełni także rolę koordynatora działań i inicjatyw innych organizacji działających na rzecz zaspokojenia potrzeb kulturalnych, artystycznych i wypoczynkowych naszej społeczności. Biblioteka propaguje czytelnictwo nie tylko poprzez udostępnianie swoich zbiorów, ale także dzięki realizacji m.in. wieczorów poezji, warsztatów literackich, promocji książek itp. W Libiążu działa także Muzeum Regionalne im. Olgi Cygankiewicz, którego działalność i salę spotkań prowadzą  społecznie  Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Libiąża i Koło Ligi Kobiet Polskich. W Muzeum można zobaczyć m.in. wystawę związaną z naszą gminą. Nasza placówka sąsiaduje bezpośrednio ze Szkołą Podstawową nr 2 w Libiążu, Ochotniczą Strażą Pożarną w Libiążu oraz Parafią p.w. Przemienienia Pańskiego. Przedszkole współpracuje z następującymi instytucjami:

 • SP nr 2 w Libiążu (wymiana doświadczeń, informacje o naszych wychowankach),
 • Szkołą Podstawową nr 1 w Libiążu oraz Szkołą podstawową KSW w Libiążu,
 • Komisariatem Policji w Libiążu (spotkania z dzielnicowym, akcja „Bezpieczna droga do przedszkola”),
 • Ochotniczą Strażą Pożarną w Libiążu (pogadanki, pokazy strażackie, spotkania okolicznościowe),
 • Libiąskim Centrum Kultury,
 • Kołem Gospodyń Wiejskich (spotkania okazjonalne),
 • Zakładem Górniczym „Janina” w Libiążu (wycieczki do sztolni),
 • Parafią Przemienienia Pańskiego w Libiążu,
 • Miejskim Centrum Medycznym (badania przesiewowe dzieci, przeglądy stomatologiczne, spotkania okolicznościowe),
 • Nadleśnictwem w Chrzanowie (prelekcje dla dzieci, wycieczki tematyczne),
 • Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Chrzanowie (Ogólnopolski Program Edukacji Antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”),
 • Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Chrzanowie (wymiana doświadczeń, informacje o losach naszych wychowanków, wspólny przegląd twórczości muzyczno – ruchowej „Lubimy śpiewać i tańczyć”),
 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Chrzanowie (doradztwo psychologiczne, wymiana doświadczeń),
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie.

Kadra

Przedszkole zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Stanowią ją nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz specjaliści m.in. z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, logopedii, integracji sensorycznej. Ponadto przedszkole zatrudnia nauczyciela religii, języka angielskiego, logopedę oraz psychologa. Kadrę dodatkową stanowią pracownicy administracji oraz obsługi.

Baza

Bazę dydaktyczną placówki stanowi 5 sal o powierzchni od 70 do100 m2. Posiadamy dwa w pełni wyposażone gabinety terapeutyczne, w których odbywają się zajęcia indywidualne. Placówka dysponuje dużym holem, którego część jest przeznaczona na zajęcia gimnastyczne. Zagospodarowany teren wokół przedszkola stanowi nowo wybudowany plac zabaw oraz boisko.

Wychowankowie

Nasze przedszkolaki to dzieci wieku od 3 do 6 lat – w przypadku dzieci zdrowych, a do 9 lat w przypadku dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.  Okres przedszkolny jest bardzo ważnym okresem z życiu małego dziecka. To właśnie w tym czasie następują duże zmiany w rozwoju fizycznym, psychicznym i społeczno-emocjonalnym. Mają one determinujący wpływ na osobowość człowieka w późniejszych okresach rozwoju, a nawet   w dorosłym życiu. Jest to czas, kiedy dziecko rozwija swoje ciało, umiejętności i zdolności. Kształtuje się jego wygląd fizyczny, predyspozycje zdrowotne, wytrzymałość fizyczna, zdolność efektywnego i szybkiego wykonywania czynności sprawnościowych.  Jest to czas wkraczanie w szerszy krąg społeczny. Dziecko staje się świadomym członkiem społeczeństwa, uczy się zasad i norm w nim obowiązujących i określa swoją pozycję wśród otaczających go ludzi. Nasi wychowankowie odnoszą sukcesy, biorąc udział w konkursach, przeglądach, zarówno na poziomie gminy, jak i powiatu. Z powodzeniem rozpoczynają edukację na wyższym poziomie kształcenia, są dobrze przygotowani do realizowania obowiązku szkolnego. Na co dzień, podczas bieżącej pracy, obserwujemy małe – ale wielkie sukcesy dzieci niepełnosprawnych, którym udaje się wypowiedzieć pierwsze słowo, nawiązać kontakt wzrokowy z terapeutą lub wychowawcą, samodzielnie jeść lub załatwiać potrzeby fizjologiczne.

Analiza mocnych i słabych stron przedszkola

Mocne strony przedszkola:

 • atrakcyjna oferta edukacyjna : język angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia  logopedyczne, opieka psychologiczno – pedagogiczna, zajęcia z rehabilitantem,
 • organizacja imprez, uroczystości i wycieczek,
 • propagowanie tradycji regionalnych i edukacji europejskiej,
 • udział w konkursach i festiwalach dziecięcych,
 • wyposażone gabinety tarapeutyczne,
 • kwalifikacje i kompetencje nauczycieli,
 • współpraca ze środowiskiem,
 • współpraca z rodzicami,
 • wdrażanie innowacji pedagogicznych,
 • promocja przedszkola.

Przedszkole cieszy się bardzo dobrą opinią wśród rodziców, staramy się na bieżąco dbać o zapewnienie naszym podopiecznym jak najlepszych warunków do nauki i zabawy. W przedszkolu panuje życzliwa i przyjazna atmosfera: nauczyciele, personel administracyjny i obsługowy stanowią zgrany zespół. Na terenie przedszkola odbywa się szereg imprez, uroczystości oraz wycieczek, które na stałe wpisują się w kalendarz roku szkolnego. Większość z nich ma szczególny, wyjątkowy charakter. Są nimi m.in.:

 •        pasowanie na Przedszkolaka,
 •      „Andrzejki”,
 •        spotkanie z policjantem, strażakiem,
 •        grudniowa uroczystość pt. „Spotkanie z Mikołajem”,
 •       spotkania wigilijno – opłatkowe,
 •       „Moja Babcia i mój Dziadek”,
 •        bal karnawałowy,
 •        powitanie wiosny,
 •       „Mama, Tata i Ja” – festyn rodzinny,
 •        Dzień Dziecka,
 • organizacja i udział w gminnych konkursach i przeglądach,
 •        uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Słabe strony przedszkola:

 • niewystarczające środki na wyposażenie sal przedszkolnych,
 • niezagospodarowana część ogrodu przedszkolnego,
 • baza informatyczna i dydaktyczna (komputery, multimedia, specjalistyczne oprogramowanie, nowoczesne pomoce naukowe).

METODY PRACY STOSOWANE W PRZEDSZKOLU

To metody nowoczesne i zapewniające wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

NOWATORSKIE METODY

 • metoda projektów (wdrażana w formie innowacji pedagogicznej),
 • twórcze metody aktywności ruchowej Denisona, Sherborne, Orffa, Labana.
 • metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • metodyka nauczania matematyki wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,
 • metody I. Majchrzak, J. Cieszyńskiej,
 • metody aktywizujące,
 • techniki twórczego myślenia,
 • pedagogika zabawy.

CELE OGÓLNE ( PERSPEKTYWICZNE- STRATEGICZNE):

1. Podnoszenie i wzmacnianie efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola,   szczególnie w zakresie rozbudzania  zainteresowań dzieci.

2. Doskonalenie procesów zachodzących w przedszkolu, z uwzględnieniem realizacji i ewaluacji koncepcji pracy przedszkola oraz monitoringu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

3. Organizacja pomocy psychologiczno –pedagogicznej dla dzieci.

4. Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

5. Rozwój umiejętnościi kompetencji zawodowych  oraz interpersonalnych  kadry pedagogicznej  oraz stała poprawa warunków bytowych przedszkola.

6. Organizowanie działań w ramach realizacji programu preorientacji zawodowej dzieci w przedszkolu.

CELE ETAPOWE:

1. Stwarzanie i wykorzystanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających podnoszeniu i wzmacnianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola,

2. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka w celu rozwijania zainteresowań;

 • muzycznych,
 • plastycznych,
 • poznawczych,
 • przyrodniczo-ekologicznych
 • prozdrowotnych,
 • technicznych,
 • sztuką  i  tradycją narodową.

3. Systematyczne ewaluowanie ( analizowanie i modyfikowanie):

 • koncepcji pracy przedszkola,
 • wymagań wynikających z nadzoru pedagogicznego,
 • realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

4. Promocja wychowania przedszkolnego i integracja  przedszkola ze środowiskiem   lokalnym.

5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli.

6. Wzbogacenie bazy przedszkola o nowy sprzęt informatyczny, środki dydaktyczne, meble.

CELE OPERACYJNE: W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców  przedszkole:

 • zapewnia  optymalne  warunki  do rozwoju uzdolnień i zainteresowań każdego dziecka, w tym także dziecka niepełnosprawnego,
 • stwarza wychowankom możliwość udziału w konkursach, przeglądach i innych formach współzawodnictwa,
 • zapewnia dzieciom, wymagającym dodatkowego wsparcia, specjalistyczną pomoc,
 • angażuje rodziców w różne obszary działalności placówki,
 • współpracuje z rodzicami w celu ustalania jednolitych oddziaływań  wychowawczych.

W zakresie dostrzegania potrzeb nauczycieli przedszkole:

 • stwarza  warunki do podejmowania przez nauczycieli innowacji i nowatorstwa pedagogicznego,
 • stwarza nauczycielom optymalne warunki  do podnoszenia kwalifikacji w toku studiów podyplomowych i innych form doskonalenia z uwzględnieniem potrzeb placówki.

W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:

 • stara się pełnić w środowisku znaczącą, w tym także kulturotwórczą rolę,
 • współpracuje z instytucjami oświatowymi, kulturowymi,
 • propaguje znaczenie wychowania przedszkolnego dla rozwoju osobowości człowieka,
 • ukazuje dorobek, osiągnięcia przedszkola poprzez współpracę  z gazetą  lokalną „Kurier libiąski”,  stronę internetową  przedszkola oraz Urzędu Miejskiego w Libiążu, prezentację umiejętności wychowanków w czasie konkursów, festiwali i uroczystości.

W zakresie zarządzania przedszkolem:

 • przeprowadza wewnętrzną  ewaluację przedszkola,
 • zapewnia prawidłową realizację  przyjętych w przedszkolu programów pracy,
 • dba o wzbogacanie bazy i wyposażenia przedszkola.

Model absolwenta Dziecko kończące przedszkole: posiada:

 • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
 • uważnego słuchania i  logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości,
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
 • umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • twórczego rozwiązywania zadań,
 • odpowiedni poziom samodzielności,
 • gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,
 • umiejętność  komunikatywnego porozumiewania się,
 • podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym,
 • poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

przestrzega:

 • praw innych ludzi,
 • zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasady kultury współżycia, postępowania wg ustalonych norm.

dostrzega i szanuje:

 • potrzeby innych ludzi,
 • odmienne  postawy, przekonania, upodobania,
 • symbole narodowe,
 • środowisko naturalne.

nie obawia się:

 • występować publicznie,
 • reprezentować grupę, przedszkole,
 • dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 • wykazywać inicjatywy w działaniu,
 • prosić o radę lub pomoc.

PRIORYTETY NA LATA 2019 – 2024

 1. Promocja zdrowia i świadomości ekologicznej.
 2. Budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 3. Tworzenie bazy informatycznej i multimedialnej w celu uatrakcyjnienia zajęć dydaktycznych.
 4. Organizowanie wycieczek tematycznych, krajoznawczych, wyjazdów do kina oraz teatru w celu tworzenia możliwości bezpośredniego kontaktu z przyrodą, rozwijania zainteresowań kulturą i sztuką.
 5. Stworzenie obszaru doświadczalnego do realizacji innowacji pedagogicznych  w celu rozbudzania zainteresowań światem przyrody oraz zjawisk fizycznych.
 6. Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy.
 7. Stwarzanie warunków do realizacji programu preorientacji zawodowej dla dzieci.

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Samorządowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu została opracowana we współpracy z Radą Pedagogiczną, pracownikami placówki oraz Rodzicami naszych wychowanków. Koncepcja będzie poddawana ewaluacji oraz modyfikacjom według potrzeb.