Categories Menu

Opublikowany : cze 8, 2020

Oświadczenie i deklaracja- wakacyjny dyżur

0001

OŚWIADCZENIE

dla rodziców dzieci wyrażających chęć skorzystania z DYŻURU WAKACYJNEGO

w Przedszkolu Samorządowym nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu

(wypełnia każdy rodzic osobno)

……………………………………………………………………
Imię i nazwisko dziecka

Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że wykonuję zawód rekomendowany
w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 30 kwietnia 2020 r., tj.:

  • jestem pracownikiem realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych),

  • jestem rodzicem pracującym, który nie ma możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu.

właściwe podkreślić

1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w przedszkolu, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.

 

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, opiekunów w przedszkolu i innych dzieci przebywających w przedszkolu COVID-19. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z opiekunami, dyrektorem jak również ich rodzinami.

 

3. Odpowiedzialność, za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzaniem dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu, dowożeniem i odbieraniem, a tym samym narażenie na zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie.

 

4. Ani ja, ani nikt z moich najbliższych (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie jesteśmy objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.

 

5. W czasie przyjęcia dziecka do przedszkola, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe. W razie wystąpienia powyższych objawów zobowiązuję się powiadomić o tym fakcie sekretariat lub nauczyciela w przedszkolu.

 

6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę bądź z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewano zakażenie COVID-19.

 

7. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu i odbieraniu z przedszkola oraz pomiar temperatury w trakcie pobytu w przedszkolu.

 

8. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ani przedmiotów z zewnątrz.

 

9. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dziecko nie będzie wychodziło na spacery podczas pobytu w przedszkolu. Dziecko będzie mogło korzystać z placu zabaw znajdującego się na terenie przedszkola.

 

10. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami nie wchodzę do przedszkola, przekazuję dziecko personelowi przedszkola. W przypadku, gdy przed wejściem do przedszkola oczekuje większa ilość osób, zobowiązuję się oczekiwać na swoją kolej na zewnątrz, przed drzwiami z zachowaniem zalecanej odległości 2 metrów od drugiej osoby. Konieczne jest posiadanie maseczki ochronnej i rękawiczek. Przez wzgląd na sytuację przekażę dziecko opiekunowi w maksymalnie krótkim czasie.

 

11. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów przedszkola, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w przedszkolu pomieszczenia do izolacji.

 

12. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez dyrektora przedszkola, w tym informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie przedszkola dostępnymi dla rodziców.

 

13. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia COVID-19.

 

14. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię dyrektora przedszkola.

..……………………..…………………………………

data, podpis rodziców/opiekunów prawnych

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice,

Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym nasze przedszkole będzie pełniło dyżur wakacyjny w okresie od 1 do 31 lipca 2020 r. Przedszkole będzie czynne w godzinach 6.00 – 16.30.

Liczba miejsc w przedszkolu będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i organu prowadzącego. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci.

O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie.

Ze względu na ograniczenia dotyczące liczby dzieci w grupie – do 16 dzieci, przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko 3 m2, ustalając kolejności przyjęć stosuje się następujące kryteria:

1

W czasie pracy przedszkola będzie obowiązywał rygor sanitarny (m.in. z sal zostaną usunięte dywany oraz ilość zabawek na sali przedszkolnej będzie mocno ograniczona, dzieci nie mogą przynosić żadnych swoich przedmiotów do przedszkola) oraz szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w przedszkolu. Dzieci będą odbierane/oddawane rodzicom przy drzwiach wejściowych przedszkola. Na terenie szatni będzie mogło przebywać tylko 1 dziecko. Przy wejściu do przedszkola będą miały mierzoną temperaturę.

Procedury umieszczone są na stronie internetowej przedszkola. Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich. 

Szanowni Rodzice,

podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć w przedszkolu w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie przedszkola, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka COVID – 19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny. Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

Dyrektor Przedszkola