Categories Menu

Opublikowany : wrz 29, 2017

Szczegółowe warunki ubezpieczenia dzieci w roku szkolnym 2017/2018

Oferta ubezpieczenia NNW dla dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu

 

 

Oferta Ubezpieczenia

NNW w Hestii Biznes

na rok szkolny 2017/2018

 

Nr oferty: ECI/867/042/04/2017

WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat oraz nauczycieli na rok szkolny 2017/2018, ubezpieczonych za pośrednictwem Agencji NR 015776, Koncepcja Sp. z o.o.

 

Przedmiot ubezpieczenia

 1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą
 2. Śmierć w wyniku sepsy
 3. Uszczerbek na zdrowiu lub uraz powstały w wyniku padaczki
 4. Następstwa zawału mięśnia sercowego oraz udaru mózgu
 5. Zakresem ubezpieczenia NNW objęte są również wypadki powstałe z tytułu wyczynowego uprawiania sportów.

 

Zakres ubezpieczenia

 

» Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy

 

Ochrona ubezpieczeniowa NNW działa przez cały rok szkolny, łącznie z wakacjami, feriami zimowymi, przez 24 godziny na dobę. Obowiązuje na terenie kraju (RP) oraz za granicą. Ubezpieczamy dzieci, uczniów i personel od wypadków mogących nastąpić na terenie placówki oświatowej, w drodze na zajęcia i z powrotem, na wycieczce i w życiu prywatnym.

Wyłączenia odpowiedzialności

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych między innymi w wyniku :

 1. Skutków padaczki rozpoznanej przed dniem objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową oraz padaczki będącej następstwem chorób lub nieszczęśliwych wypadków zaistniałych przed tym dniem
 2. Udziału w bójce

 

 

Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku)

Wysokość wypłaty – Suma Ubezpieczenia
10 000 zł 13 000 zł 15 000 zł
śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW oraz sepsy 10 000 zł 13 000 zł 15 000 zł
śmierć Ubezpieczonego w wyniku niewydolności wielonarządowej 10 000 zł 13 000 zł 15 000 zł
całkowity (100%) trwały uszczerbek na zdrowiu (trwałe inwalidztwo) 10 000 zł 13 000 zł 15 000 zł
częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu, w tym też:

»      poparzenie

»      odmrożenie

»      złamania, zwichnięcia, skręcenia

»      zranienie, rany szarpane, rany cięte

»      wstrząśnienie mózgu, obicie mózgu

»      uszkodzenie narządu słuchu lub wzroku

»      obrażenia ciała spowodowane atakiem epilepsji, upadkiem na skutek omdlenia, utraty przytomności o nieustalonej przyczynie

»      następstwa udarów mózgu

»      następstwa zawału mięśnia sercowego

 

 

100 zł

 

 

130 zł

 

 

150 zł

za każdy 1 % uszczerbku na zdrowiu
»      skutki pogryzienia przez psa, pokąsania lub pogryzienia przez inne zwierzęta oraz ukąszenia owadów – bez koniecznego pobytu w szpitalu 100 zł 130 zł 150 zł
za każdy 1 % uszczerbku na zdrowiu
»      uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieudanej próby samobójczej

 

»      śmierć w wyniku popełnienia samobójstwa

100 zł 130 zł 150 zł
za każdy 1 % uszczerbku na zdrowiu
10 000 zł 13 000 15 000
»      uszczerbek w wyniku uprawiania sportu w czasie zajęć szkolnych i pozaszkolnych bez podwyżki składki 100 zł 130 zł 150 zł
za każdy 1 % uszczerbku na zdrowiu
»      zwrot koszów nabycia środków pomocniczych, protez, gipsów miękkich i innych przedmiotów ortopedycznych

»      koszty odbudowy zębów stałych – oprócz uszczerbku na zdrowiu

2 500 zł

 

500zł za każdy ząb stały

zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów 3 000 zł
jednorazowe świadczenie na wypadek leczenia szpitalnego (min 7 dni)

– bez trwałego uszczerbku na zdrowiu

300 zł 390 zł 450 zł
jednorazowe świadczenie na wypadek leczenia ambulatoryjnego (min 22 dni) – bez trwałego uszczerbku na zdrowiu 100 zł 130 zł 150 zł
 

Jednorazowe świadczenie w przypadku wystąpienia NNW bez trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Ważne: Zaistnienie NNW musi zostać potwierdzone dokumentacją medyczną.

 

 

 

50 zł

Assistance powypadkowy na terenie Polski – organizacja i pokrycie kosztów:

»      Wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego lub

»      Wizyta ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej

»      Wizyta pielęgniarki

»      Dowóz leków i drobnego sprzętu medycznego

»      Transport medyczny

»      Pomoc psychologa

»      Rehabilitacja:

–       wizyta fizykoterapeuty

–       wizyta w poradni rehabilitacyjnej

»      Sprzęt rehabilitacyjny

»      Opieka nad dzieckiem

»      Pomoc informacyjna

»      Telefoniczna informacja o placówkach i usługach służby zdrowia

–       Powiadomienie rodziny/pracodawcy

–       Telefoniczna informacja medyczna/szpitalna

 

 

 

 

2.000 zł

Stawka za ubezpieczenie 24 zł 30 zł 34 zł

 

Opcja/ Klauzula Opis rozszerzenia Wysokość świadczenia Składka
Opcja 1 Zwrot kosztów leczenia na wydatki poniesione wskutek NNW

z tytułu:

»      badania i zabiegi ambulatoryjne

»      pobytu w szpitalu, badań ( w tym rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy), zabiegów ambulatoryjnych i operacji

»      nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza

»      Zwrot kosztów rehabilitacji do 800 zł

 

Ważne: Brak udziału własnego

Koszty wypłacane są na podstawie oryginałów rachunków.

do wysokości 10% sumy ubezpieczenia

lub

do wysokości 20% sumy

ubezpieczenia

 

1 zł

 

2 zł

Opcja 2 Dzienne świadczenie szpitalne (związane z NNW)

»      płatne od 1 dnia pobytu (pobyt powyżej 24 godzin),

max 90 dni

30 zł/ dzień 1 zł

 

Opcja 3

 

Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby

»      płatne od 1 dnia pobytu (pobyt powyżej 24 godzin),

max 30 dni

30 zł/ dzień

 

2 zł

 

Opcja 5 Jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci w wyniku NNW jednego lub obojga rodziców 1.000 zł 1 zł

 

 

Odpowiedzialność Ergo Hestii ma miejsce tylko w sytuacji, gdy do rozpoznania i zdiagnozowania choroby lub nieszczęśliwego wypadku doszło w okresie ubezpieczenia.

 

Klauzula dostarczenia OWU Ubezpieczonemu:

Ubezpieczający oświadcza, że koszt składki ubezpieczeniowej w całości finansuje ubezpieczony i zobowiązuje się doręczać Ubezpieczonym (w tym również w formie elektronicznej) OWU Hestia Biznes, które weszły w życie z dniem 24 stycznia 2016 r, w tym informację wymaganą przepisem art. 17 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przed wyrażeniem przez Ubezpieczonego zgody na objęcie go ochroną ubezpieczeniową i finansowania przez niego kosztów składki. Ubezpieczający potwierdza, że obowiązek wskazany powyżej w zdaniu pierwszym wypełni wobec wszystkich Ubezpieczonych.

Klauzula Assistance powypadkowe

 1   Postanowienia ogólne

 1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Hestia Biznes Następstw Nieszczęśliwych o symbolu PAB/OW027/1601 (dalej „OWU”), zakres świadczeń zostanie rozszerzony o usługi Assistance powypadkowe.
 2. Na podstawie niniejszej klauzuli, Ubezpieczonymi mogą być wyłącznie uczniowie, studenci, słuchacze, wychowankowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i wyższych, jak również przedszkoli, żłobków oraz domów dziecka, którzy nie ukończyli 25 roku życia.
 3. Ubezpieczenie obejmuje organizację i pokrycie kosztów udzielenia pomocy Assistance na terenie Polski, organizowanej za pośrednictwem Centrum Alarmowego.
 4. Skorzystanie z usług w ramach Assistance organizowane jest wyłącznie, jeśli miało związek z nieszczęśliwym wypadkiem, z tytułu którego należne było świadczenie za trwały uszczerbek na zdrowiu.
 5. Suma ubezpieczenia wynosi 2.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

 

 • 2     Przedmiot ubezpieczenia

Limity dla poszczególnych rodzajów usług i świadczeń określa poniższa tabela:

Należne świadczenie: Limity świadczeń
Wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego lub

Wizyta ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej

2 razy
Wizyta pielęgniarki 2 razy
Dowóz leków i drobnego sprzętu medycznego 2 razy
Transport medyczny 2 razy
Pomoc psychologa 2 razy
Rehabilitacja 2 razy
– wizyta fizykoterapeuty
– wizyta w poradni rehabilitacyjnej
Sprzęt rehabilitacyjny 1 raz
Korepetycje 5 razy
Opieka nad dzieckiem 8 godzin
Pomoc informacyjna bez limitu
– telefoniczna informacja o placówkach i usługach służby zdrowia

– powiadomienie rodziny/pracodawcy

– telefoniczna informacja medyczna/szpitalna

 

Wskazane w tabeli usługi Assistance polegają na wykonaniu następujących czynności:

 1. Wizyta lekarza – organizacja i pokrycie kosztów wizyty i dojazdu lekarza pierwszego kontaktu do miejsca pobytu Ubezpieczonego lub zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyty ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej wskazanej przez Centrum Alarmowe;
 2. Wizyta pielęgniarki – organizacja i pokrycie kosztów wizyty i dojazdu pielęgniarki do miejsca pobytu Ubezpieczonego w celu zapewnienia opieki zgodnej z zaleceniami lekarza Centrum Alarmowego;

 

 1. Dowóz leków i drobnego sprzętu medycznego – organizacja i pokrycie kosztów dostarczenia leków, środków opatrunkowych lub drobnego sprzętu medycznego do miejsca pobytu Ubezpieczonego zgodnie ze wskazaniami lekarza Centrum Alarmowego. Usługa realizowana jest w przypadku gdy Ubezpieczony, według opinii lekarza Centrum Alarmowego, nie może opuszczać miejsca pobytu. Ubezpieczenie nie obejmuje pokrycia kosztu zakupu wyżej wymienionych artykułów;

 

 1. Transport medyczny – organizacja i pokrycie kosztów:b) transport na wizytę kontrolną oraz transport powrotny do miejsca pobytu – jeżeli Ubezpieczony był hospitalizowany i zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego powinien udać się na wizytę kontrolną do placówki medycznej, a ze względu na swój stan zdrowia, potwierdzony dokumentacją medyczną, nie może odbyć podróży środkami transportu publicznego lub własnym samochodem;d) transport ze szpitala do miejsca pobytu;
 2. e) transport pomiędzy placówkami medycznymi – świadczenie realizowane jest na pisemne zalecenie lekarza prowadzącego, po konsultacji z lekarzem Centrum Alarmowego i odbywa się środkiem transportu dostosowanym do stanu zdrowia Ubezpieczonego;
 3. c) transport na komisję lekarską oraz transport powrotny;
 4. a) transport do placówki medycznej oraz transport powrotny – w razie zdarzeń niewymagających interwencji pogotowia ratunkowego;
 5. Pomoc psychologa – organizacja i pokrycie kosztów wizyty u psychologa, świadczenie przysługuje w terminie do 180 dni od chwili zaistnienia nieszczęśliwego wypadku;
 6. Rehabilitacja – organizacja i pokrycie kosztów jednego z poniższych świadczeń, jeżeli Ubezpieczony zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie wymaga:b) wizyty Ubezpieczonego w najbliższej poradni rehabilitacyjnej;
 7. a) wizyty fizjoterapeuty w miejscu pobytu Ubezpieczonego lub

 

 1. Sprzęt rehabilitacyjny – organizacja i pokrycie kosztów wypożyczenia oraz transportu do miejsca pobytu Ubezpieczonego sprzętu rehabilitacyjnego, jeżeli został zalecony przez lekarza prowadzącego lub lekarza Centrum Alarmowego na piśmie, w oparciu o dokumentację medyczną;
 2.  
 3. Korepetycje – organizacja prywatnych lekcji dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty), jeśli Ubezpieczony na podstawie zwolnienia lekarskiego będzie przebywał w domu powyżej 7 dni;
 4. Opieka nad dzieckiem – organizacja i pokrycie kosztów opieki nad Ubezpieczonym lub innym dzieckiem w miejscu zamieszkania lub w miejscu pobytu Ubezpieczonego, maksymalnie do 8 godzin.

 

Powyższe usługi są organizowane wyłączenie przez Centrum Alarmowe ERGO Hestii.

 • 3     Wyłączenia odpowiedzialności

 

 1. ERGO Hestia nie pokrywa kosztów transportu medycznego, jeżeli mogły one być pokryte z ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. W ramach ubezpieczenia ERGO Hestia organizuje tylko te usługi, które określa niniejsza Klauzula i nie zwraca kosztów usług poniesionych samodzielnie przez Ubezpieczonego lub inną osobę uprawnioną do świadczenia z tytułu niniejszej umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem zapisu ust. 3.
 3. Jeżeli usługa przysługująca w ramach ubezpieczenia nie zostanie zrealizowana, a pomiędzy Ubezpieczonym i Centrum Alarmowym dojdzie do innych uzgodnień, ERGO Hestia pokrywa koszty poniesione samodzielnie przez Ubezpieczonego w ramach zakresu ubezpieczenia do wysokości sum ubezpieczenia dla danego rodzaju usługi.

 Składka za ubezpieczenie NNW rozszerzone o dodatkowe świadczenia (opcja 1-3,5):

 

                                                       SU – 15 000 zł,   składka   40 zł

Zwrot kosztów leczenia do 20% sumy ubezpieczenia

 

Wariant II – wypłata odszkodowania na podstawie systemu świadczeń stałych, zgodnie z załącznikiem nr 1,2,3,4 do niniejszej oferty.