Categories Menu

Opublikowany : maj 2, 2016

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z ewaluacji zewnętrznej

Prezentujemy Państwu skrócone wnioski z przeprowadzonej w przedszkolu ewaluacji zewnętrznej problemowej, jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z całym raportem, który jest dostępny na stronie: www.npseo.pl

Badanie zostało zrealizowane w dniach 12-01-2016 – 25-01-2016 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Barbara Zgłobicka, Anna Dziedzic. Badaniem objęto 12 dzieci (swobodna rozmowa z dziećmi), 61 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 13 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielem organu prowadzącego, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje zajęć, placówki . Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły lub placówki.

Wyniki ewaluacji
Wymaganie: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: W wyniku rozpoznawania indywidualnych potrzeb dzieci w Przedszkolu prowadzi się zajęcia służące ich wszechstronnemu rozwojowi. Nauczyciele podejmują różnorodne działania, wspierając predyspozycje i zainteresowania dzieci. Ze względu na prowadzenie oddziałów integracyjnych Przedszkole blisko współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i specjalistami. Dzięki monitorowaniu procesów edukacyjnych i opierając się na wnioskach z niego wypływających nauczyciele wzmacniają działania mające na celu wzrost zaangażowania przedszkolaków i wsparcie rodziców w szczególności dzieci niepełnosprawnych. Zajęcia prowadzone w Przedszkolu są uatrakcyjnianie przez wprowadzanie innowacji pedagogicznych służących rozwojowi dzieci „Mały przyrodnik w świecie fotografii”, „Patrzę, słucham, dotykam – wielozmysłowo poznaję świat”.
Obszar badania: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci. Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej.

Wymaganie: Rodzice są partnerami przedszkola
Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Rodzice chętnie i aktywnie włączają się w działania Przedszkola dzieląc się z dyrektorem i nauczycielami swoimi opiniami i pomysłami, które wzbogacają ofertę, wpływają na działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Rodzice uzyskują też wsparcie w rozwiązywaniu swoich problemów, kształtowaniu relacji z dziećmi, podejmowaniu decyzji w sprawie wyboru dalszej drogi ich edukacji, rozwoju zainteresowań i uzdolnień.

Wymaganie: Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi
Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Zarządzanie Przedszkolem zapewnia bardzo dobre warunki do rozwoju dzieci, sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu. Nauczyciele angażują się w prowadzenie ewaluacji wewnętrznej. W Przedszkolu ocenia się skuteczność podejmowanych działań, a wnioski z nadzoru pedagogicznego wpływają na usprawnienie procesów edukacyjnych i służą rozwojowi. Dyrektor umożliwia zarówno nauczycielom jak i rodzicom wpływanie na realizowane działania, sprzyja ich angażowaniu w proces podejmowania decyzji. Zarządzanie prowadzi do wprowadzania innowacji, wykorzystywania przez grono pedagogiczne aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych. Dyrektor podejmuje też skuteczne działania zapewniające Przedszkolu wspomaganie zewnętrzne, odpowiednio do jego potrzeb.