Categories Menu

Opublikowany : sie 28, 2020

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Organizacja pracy

 Przedszkola Samorządowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu

w roku szkolnym 2020/2021

 • Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.00 do 16.30. Prosimy o przyprowadzanie
  i odbieranie dzieci zgodnie z zapisami.
 • Rodzic/opiekun prawny doprowadza dziecko do wejścia do przedszkola, gdzie dziecko jest odbierane przez pracownika. Od tego momentu dziecko jest pod opieką personelu przedszkola.
 • Odbiór dziecka następuje przez osobę upoważnioną przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.
 • Do przedszkola mogą być przyprowadzane wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów, rodzice będą niezwłocznie poinformowani telefonicznie. Prosimy o uaktualnienie numerów kontaktowych oraz odbieranie telefonów lub kontakt zwrotny.
 • W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, za zgodą rodziców dziecku będzie mierzona temperatura.
 • W przedszkolu zostało przygotowane pomieszczenie wyposażone w niezbędny sprzęt, w którym będą odizolowane dzieci lub pracownicy z objawami chorobowymi.
 • W przypadku dzieci z alergią wymagane jest zaświadczenie od lekarza –alergologa.
 • Obowiązuje zakaz przynoszenia do przedszkola zabawek i innych przedmiotów.
 • Wyjścia do ogrodu przedszkolnego będą odbywać się według ustalonego harmonogramu.
 • Wszystkie pomieszczenia oraz ogród przedszkolny będą systematycznie dezynfekowane.
 • Prosimy o zapewnienie dzieciom wygodnego obuwia zamiennego oraz przygotowanie ubrania na zmianę /w razie konieczności przebrania się dziecka/.
 • Zachęcamy rodziców do kontaktu z wychowawcami drogą telefoniczną. Kontakt
  z wychowawcami będzie możliwy również drogą elektroniczną on-line. Szczegóły przekazane będą w najbliższym czasie.
 • W przedszkolu obowiązują Procedury Bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 Gminy Libiąż. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi.
 • Wszystkie informacje na bieżąco będą zamieszczane na stronie internetowej przedszkola.

Organizacja zajęć rewalidacyjnych, zajęć specjalistycznych w ramach
pomocy psychologiczno– pedagogicznej, zajęć w ramach projektu oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 • Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w małych grupach o stałym składzie.
 • Salę, w której organizowane są w/w zajęcia należy regularnie wietrzyć, co najmniej raz na godzinę.
 • Po zakończeniu zajęć z dzieckiem i przed rozpoczęciem kolejnych pomieszczenie oraz wykorzystywany do zajęć sprzęt są dezynfekowane.
 • Obecność osób trzecich np. rodziców/prawnych opiekunów na w/w zajęciach zostaje ograniczona do niezbędnego minimum, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności (m. in. jeden opiekun z dzieckiem, osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe, zachowanie dystansu społecznego).
 • W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyko, należy kontynuować pracę z dziećmi z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.