Categories Menu

Opublikowany : sie 31, 2021

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Organizacja pracy

 Przedszkola Samorządowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu

w roku szkolnym 2021/2022

 • Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.00 do 16.30. Prosimy o przyprowadzanie i odbieranie dzieci zgodnie z zapisami.
 • Rodzic/opiekun prawny doprowadza dziecko do wejścia do przedszkola, gdzie dziecko jest odbierane przez pracownika. Od tego momentu dziecko jest pod opieką personelu przedszkola.
 • Odbiór dziecka następuje przez osobę upoważnioną przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.
 • Do przedszkola mogą być przyprowadzane wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów, rodzice będą niezwłocznie poinformowani telefonicznie. Prosimy o uaktualnienie numerów kontaktowych oraz odbieranie telefonów lub kontakt zwrotny.
 • W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, dziecku będzie mierzona temperatura.
 • W przedszkolu zostało przygotowane pomieszczenie wyposażone w niezbędny sprzęt, w którym będą odizolowane dzieci lub pracownicy z objawami chorobowymi.
 • Prosimy o nie przynoszenie do przedszkola zabawek i innych przedmiotów.
 • Wyjścia do ogrodu przedszkolnego będą odbywać się według ustalonego harmonogramu.
 • Wszystkie pomieszczenia oraz ogród przedszkolny będą dezynfekowane.
 • Prosimy o zapewnienie dzieciom wygodnego obuwia zamiennego oraz przygotowanie ubrania na zmianę /w razie konieczności przebrania się dziecka/.
 • W przedszkolu obowiązują Procedury Bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 Gminy Libiąż. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi na stronie przedszkola.
 • Informacje na bieżąco będą zamieszczane na stronie internetowej przedszkola.

Organizacja zajęć rewalidacyjnych, zajęć specjalistycznych w ramach
pomocy psychologiczno– pedagogicznej oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 • Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w małych grupach o stałym składzie.
 • Salę, w której organizowane są w/w zajęcia należy regularnie wietrzyć, co najmniej raz na godzinę.
 • Po zakończeniu zajęć z dzieckiem i przed rozpoczęciem kolejnych pomieszczenie oraz wykorzystywany do zajęć sprzęt są dezynfekowane.
 • Obecność osób trzecich np. rodziców/prawnych opiekunów na w/w zajęciach zostaje ograniczona do niezbędnego minimum, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności (m. in. jeden opiekun z dzieckiem, osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe, zachowanie dystansu społecznego).