Categories Menu

Opublikowany : wrz 9, 2016

Warunki ubezpieczenia dzieci na rok szkolny 2016/2017

Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi
w Libiążu

Oferta Ubezpieczenia
NNW w Hestii Biznes
na rok szkolny 2016/2017

WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny 2016/17, ubezpieczonych za pośrednictwem Agencji NR 015776, Koncepcja Sp. z o.o.

Przedmiot ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą
2. Śmierć w wyniku sepsy
3. Uszczerbek na zdrowiu lub uraz powstały w wyniku padaczki
4. Następstwa zawału mięśnia sercowego oraz udaru mózgu
5. Zakresem ubezpieczenia NNW objęte są również wypadki powstałe podczas zajęć sportowych organizowanych poza lekcjami przez szkołę lub nauczyciela pracującego w szkole np. w ramach UKS jak również wyczynowe uprawianie sportów. Oferta nie dotyczy szkół o profilu sportowym.
Zakres ubezpieczenia
» Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy
» Forma ubezpieczenia: bezimienna
Ochrona ubezpieczeniowa NNW działa przez cały rok szkolny, łącznie z wakacjami, feriami zimowymi, przez 24 godziny na dobę. Obowiązuje na terenie kraju (RP) oraz za granicą. Ubezpieczamy dzieci, uczniów i personel od wypadków mogących nastąpić na terenie placówki oświatowej, w drodze na zajęcia i z powrotem, na wycieczce i w życiu prywatnym.

Rodzaj świadczenia
(świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty
śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW oraz sepsy 100% sumy ubezpieczenia
śmierć Ubezpieczonego w wyniku niewydolności wielonarządowej 100% sumy ubezpieczenia
całkowity (100%) trwały uszczerbek na zdrowiu (trwałe inwalidztwo) 100% sumy ubezpieczenia
częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu, w tym też:
» pogryzienie przez psa i inne zwierzęta oraz ukąszenia owadów
» poparzenie
» odmrożenie
» złamanie
» wstrząśnienie mózgu, obicie mózgu
» zranienie
» uszkodzenie narządu słuchu lub wzroku
» obrażenia ciała spowodowane atakiem epilepsji
o nieustalonej przyczynie
» następstwa zawału mięśnia sercowego
» następstwa udaru mózgu % sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku
» uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieudanej próby samobójczej

» śmierć w wyniku popełnienia samobójstwa % sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku
100% sumy ubezpieczenia
leczenie szpitalne (min 7 dni) – bez trwałego uszczerbku na zdrowiu 3% sumy ubezpieczenia (ryczałt)
leczenie ambulatoryjne (min 22 dni) – bez trwałego uszczerbku na zdrowiu 1% sumy ubezpieczenia (ryczałt)
koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów do 30% sumy ubezpieczenia
koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych do 25% sumy ubezpieczenia, koszty odbudowy zębów stałych, max 500 zł za każdy ząb stały
koszty dodatkowych badań lekarskich zleconych przez
STU Ergo Hestia SA dla uzasadnienia roszczeń wg załączonych rachunków jednorazowe świadczenie w przypadku wystąpienia NNW bez trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Ważne: Zaistnienie NNW musi zostać potwierdzone dokumentacją medyczną. 50 zł
assistance powypadkowy na terenie Polski – organizacja i pokrycie kosztów:
» Wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego lub
» Wizyta ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej
» Wizyta pielęgniarki
» Dowóz leków i drobnego sprzętu medycznego
» Transport medyczny
» Pomoc psychologa
» Rehabilitacja:
– wizyta fizykoterapeuty
– wizyta w poradni rehabilitacyjnej
» Sprzęt rehabilitacyjny
» Opieka nad dzieckiem
» Pomoc informacyjna
» Telefoniczna informacja o placówkach i usługach służby zdrowia
– Powiadomienie rodziny/pracodawcy
– Telefoniczna informacja medyczna/szpitalna

2.000 zł , na jedno i wszystkie zdarzenia / na każdego ubezpieczonego
Stawka za ubezpieczenie
SU – 15 000 zł – składka – 34,50 zł
Odpowiedzialność Ergo Hestii ma miejsce tylko w sytuacji, gdy do rozpoznania i zdiagnozowania choroby lub zdarzenia nieszczęśliwego wypadku doszło w okresie ubezpieczenia.

Świadczenia dodatkowe
Opcja/ Klauzula Opis rozszerzenia Wysokość świadczenia Składka
Opcja 1 Zwrot kosztów leczenia na wydatki poniesione wskutek NNW
z tytułu:
» badania i zabiegi ambulatoryjne
» pobytu w szpitalu, badań ( w tym rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy), zabiegów ambulatoryjnych i operacji
» nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza
Ważne: Brak udziału własnego
Koszty wypłacane są na podstawie oryginałów rachunków.
» do wysokości 20% sumy ubezpieczenia
Opcja 2 Dzienne świadczenie szpitalne (związane z NNW)
» płatne od 1 dnia pobytu, max 90 dni (min. pobyt w szpitalu 3 dni) 20 zł/ dzień 0,5 zł

Opcja 3
Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby
» płatne od 1 dnia pobytu, max 30 dni (min. pobyt w szpitalu 3 dni) 20 zł/ dzień
1 zł

Opcja 5 Jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci w wyniku NNW jednego lub obojga rodziców 1.000 zł 1 zł

Odpowiedzialność Ergo Hestii ma miejsce tylko w sytuacji, gdy do rozpoznania i zdiagnozowania choroby lub zdarzenia nieszczęśliwego wypadku doszło w okresie ubezpieczenia.
Klauzula dostarczenia OWU Ubezpieczającemu:
Ubezpieczający oświadcza, że koszt składki ubezpieczeniowej w całości finansuje ubezpieczony i zobowiązuje się doręczać Ubezpieczonym (w tym również w formie elektronicznej) OWU Hestia Biznes, które weszły w życie z dniem 24 stycznia 2016 r, w tym informację wymaganą przepisem art. 17 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przed wyrażeniem przez Ubezpieczonego zgody na objęcie go ochroną ubezpieczeniową i finansowania przez niego kosztów składki. Ubezpieczający potwierdza, że obowiązek wskazany powyżej w zdaniu pierwszym wypełni wobec wszystkich Ubezpieczonych.
1. Klauzula Assistance powypadkowe
§1 Postanowienia ogólne
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Hestia Biznes Następstw Nieszczęśliwych o symbolu PAB/OW027/1601 (dalej „OWU”), zakres świadczeń zostanie rozszerzony o usługi Assistance powypadkowe.
2. Na podstawie niniejszej klauzuli, Ubezpieczonymi mogą być wyłącznie uczniowie, studenci, słuchacze, wychowankowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i wyższych, jak również przedszkoli, żłobków oraz domów dziecka, którzy nie ukończyli 25 roku życia.
3. Ubezpieczenie obejmuje organizację i pokrycie kosztów udzielenia pomocy Assistance na terenie Polski, organizowanej za pośrednictwem Centrum Alarmowego.
4. Skorzystanie z usług w ramach Assistance organizowane jest wyłącznie, jeśli miało związek z nieszczęśliwym wypadkiem, z tytułu którego należne było świadczenie za trwały uszczerbek na zdrowiu.
5. Suma ubezpieczenia wynosi 2.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

§2 Przedmiot ubezpieczenia
Limity dla poszczególnych rodzajów usług i świadczeń określa poniższa tabela:
Należne świadczenie: Limity świadczeń
Wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego lub
Wizyta ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej 2 razy

Wizyta pielęgniarki 2 razy
Dowóz leków i drobnego sprzętu medycznego 2 razy
Transport medyczny 2 razy
Pomoc psychologa 2 razy
Rehabilitacja 2 razy
– wizyta fizykoterapeuty
– wizyta w poradni rehabilitacyjnej
Sprzęt rehabilitacyjny 1 raz
Korepetycje 5 razy
Opieka nad dzieckiem 8 godzin
Pomoc informacyjna bez limitu
– telefoniczna informacja o placówkach i usługach służby zdrowia
– powiadomienie rodziny/pracodawcy
– telefoniczna informacja medyczna/szpitalna
Wskazane w tabeli usługi Assistance polegają na wykonaniu następujących czynności:

1) Wizyta lekarza – organizacja i pokrycie kosztów wizyty i dojazdu lekarza pierwszego kontaktu do miejsca pobytu Ubezpieczonego lub zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyty ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej wskazanej przez Centrum Alarmowe;

2) Wizyta pielęgniarki – organizacja i pokrycie kosztów wizyty i dojazdu pielęgniarki do miejsca pobytu Ubezpieczonego w celu zapewnienia opieki zgodnej z zaleceniami lekarza Centrum Alarmowego;

3) Dowóz leków i drobnego sprzętu medycznego – organizacja i pokrycie kosztów dostarczenia leków, środków opatrunkowych lub drobnego sprzętu medycznego do miejsca pobytu Ubezpieczonego zgodnie ze wskazaniami lekarza Centrum Alarmowego. Usługa realizowana jest w przypadku gdy Ubezpieczony, według opinii lekarza Centrum Alarmowego, nie może opuszczać miejsca pobytu. Ubezpieczenie nie obejmuje pokrycia kosztu zakupu wyżej wymienionych artykułów;
4) Transport medyczny – organizacja i pokrycie kosztów:
a) transport do placówki medycznej oraz transport powrotny – w razie zdarzeń niewymagających interwencji pogotowia ratunkowego;
b) transport na wizytę kontrolną oraz transport powrotny do miejsca pobytu – jeżeli Ubezpieczony był hospitalizowany i zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego powinien udać się na wizytę kontrolną do placówki medycznej, a ze względu na swój stan zdrowia, potwierdzony dokumentacją medyczną, nie może odbyć podróży środkami transportu publicznego lub własnym samochodem;
c) transport na komisję lekarską oraz transport powrotny;
d) transport ze szpitala do miejsca pobytu;
e) transport pomiędzy placówkami medycznymi – świadczenie realizowane jest na pisemne zalecenie lekarza prowadzącego, po konsultacji z lekarzem Centrum Alarmowego i odbywa się środkiem transportu dostosowanym do stanu zdrowia Ubezpieczonego;

5) Pomoc psychologa – organizacja i pokrycie kosztów wizyty u psychologa, świadczenie przysługuje w terminie do 180 dni od chwili zaistnienia nieszczęśliwego wypadku;

6) Rehabilitacja – organizacja i pokrycie kosztów jednego z poniższych świadczeń, jeżeli Ubezpieczony zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie wymaga:
a) wizyty fizjoterapeuty w miejscu pobytu Ubezpieczonego lub
b) wizyty Ubezpieczonego w najbliższej poradni rehabilitacyjnej;

7) Sprzęt rehabilitacyjny – organizacja i pokrycie kosztów wypożyczenia oraz transportu do miejsca pobytu Ubezpieczonego sprzętu rehabilitacyjnego, jeżeli został zalecony przez lekarza prowadzącego lub lekarza Centrum Alarmowego na piśmie, w oparciu o dokumentację medyczną;

8) Korepetycje – organizacja prywatnych lekcji dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty), jeśli Ubezpieczony na podstawie zwolnienia lekarskiego będzie przebywał w domu powyżej 7 dni;

9) Opieka nad dzieckiem – organizacja i pokrycie kosztów opieki nad Ubezpieczonym lub innym dzieckiem w miejscu zamieszkania lub w miejscu pobytu Ubezpieczonego, maksymalnie do 8 godzin.

Powyższe usługi są organizowane wyłączenie przez Centrum Alarmowe ERGO Hestii.
§3 Wyłączenia odpowiedzialności

1. ERGO Hestia nie pokrywa kosztów transportu medycznego, jeżeli mogły one być pokryte z ubezpieczenia zdrowotnego.

2. W ramach ubezpieczenia ERGO Hestia organizuje tylko te usługi, które określa niniejsza Klauzula i nie zwraca kosztów usług poniesionych samodzielnie przez Ubezpieczonego lub inną osobę uprawnioną do świadczenia z tytułu niniejszej umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem zapisu ust. 3.

3. Jeżeli usługa przysługująca w ramach ubezpieczenia nie zostanie zrealizowana, a pomiędzy Ubezpieczonym i Centrum Alarmowym dojdzie do innych uzgodnień, ERGO Hestia pokrywa koszty poniesione samodzielnie przez Ubezpieczonego w ramach zakresu ubezpieczenia do wysokości sum ubezpieczenia dla danego rodzaju usługi.