Categories Menu

Opublikowany : wrz 7, 2015

Oferta zajęć dodatkowych w naszym przedszkolu

W trosce o wszechstronny rozwój naszych wychowanków przedszkole oferują  gamę zajęć dodatkowych. Są to zajęcia z języka angielskiego, opieka psychologa i logopedy oraz gimnastyka korekcyjna. Jako placówka od wielu lat prowadzimy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Wczesne wspomaganie rozwoju jest to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutyczno – edukacyjnych. Przebieg terapii jest zależny od indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.
Wczesne wspomaganie rozwoju ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole (od 0 do 8 roku życia).

Jako placówka zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych specjalistów: psychologa, logopedę, neurologopedę, fizjoterapeutę,  gimnastyka korekcyjnego, oligofrenopedagogów, suropedagogów, tyflopedagogów oraz terapeutów integracji sensorycznej.
Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w naszej placówce otrzymują  do ośmiu godzin zajęć terapeutycznych. Praca z dzieckiem jest poprzedzona wnikliwą diagnozą, na podstawie której sporządza się Indywidualne Plany Terapeutyczne.
Stosowane przez nas metody pracy z dziećmi to m.in.:
– Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
– Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
– stymulacja polisensoryczna,
– elementy muzykoterapii i arteterapii,
– Metoda TEACCH Erica Schoplera,
– Metoda Opcji (Program Son- Rise),
– rehabilitacja ruchowa,
– metody komunikacji z dziećmi niemówiącymi (alternatywne i wspomagające).

Język angielski
Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w każdej grupie dwa razy w tygodniu. Prowadzi je doświadczony nauczyciel języka angielskiego, który stosuje metody wykorzystujące elementy zabawy i komunikacji w połączeniu z wierszami, piosenkami oraz wyliczankami.

Opieka psychologiczna
Zajęcia z psychologiem mają głównie formę zajęć indywidualnych, ale psycholog pracuje także z całą grupą. Prowadzi zajęcia integracyjne oraz obserwuje relacje dzieci w grupie rówieśniczej.
Na co dzień psycholog przedszkolny:
• stara się rozpoznawać możliwości i potrzeby dzieci oraz umożliwiać ich zaspokojenie nie tylko w warunkach przedszkolnych,
• obserwuje podopiecznych, by ocenić ich rozwój,
• bada gotowość dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole,
• opracowuje opinie oraz inną dokumentację dotyczącą przedszkolaków,
• współpracuje z nauczycielami w celu minimalizowania skutków zakłóceń oraz zaburzeń rozwojowych dzieci.
Rolą psychologa jest także wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu  problemów wychowawczych.
Opieka logopedyczna
Terapia logopedyczna ma w naszym przedszkolu ma formę zajęć indywidualnych. Opieką logopedyczną objęte są  dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, a także te wyłonione na podstawie przesiewowego badania mowy. Czas trwania zajęć logopedycznych wynosi ok. 20 minut i jest on uzależniony od możliwości i potrzeb dziecka. Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu: usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy), kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej, rozwijanie słuchu fonematycznego,wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej, umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi, umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych, a także uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek. Ponadto prowadzone są także ćwiczenia ogólnorozwojowe, wspomagające rozwój mowy.

Gimnastyka korekcyjna
Gimnastyka korekcyjna jest kierowana głównie do dzieci z wadami postawy, nie wymagającymi jeszcze postępowania rehabilitacyjnego. Są to dzieci, u których wady są wynikiem słabego umięśnienia, dystonii mięśniowej oraz nieprawidłowego nawyku w utrzymywaniu postawy ciała. Zajęcia są prowadzone raz w tygodniu w grupach kilkuosobowych. Ich celem jest przede wszystkim poprawa sprawności dziecka, czyli zwinności, równowagi, szybkości i siły oraz monitoring korekcji wad postawy. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem przyborów i urządzeń sportowych (worki gimnastyczne, szarfy, obręcze ). Podczas zajęć dzieci podnoszą ogólną sprawność fizyczną, rozwijają koordynację ruchową i usprawniają motorykę.

Zajęcia z zakresu Integracji Sensorycznej

Zajęcia te prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych terapeutów, którzy prowadzą zajęcia w formie kreatywnych zabaw dzięki którym następuje:

  • usprawnianie motoryki dużej, motoryka małej,
  • usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej,
  • wzmacnianie pracy mięśni,
  • usprawnianie percepcji słuchowej i wzrokowej,
  • rozwój orientacji przestrzennej, schematu ciała,
  • wydłużanie koncentracji uwagi poprzez normalizację procesów modulacji,
  • zdobywanie wiedzy o otaczającym świecie poprzez wykorzystanie swoich zmysłów,
  • stymulacja centralnego układu nerwowego poprzez pobudzanie receptorów zmysłowych,
  • poprawa kontroli posturalnej.