Categories Menu

Opublikowany : sie 31, 2021

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Przedszkolu Samorządowym nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu na rok szkolny 2021/2022w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 • Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 19 listopada 2020 r

I. Organizacja pracy w czasie zagrożenia epidemiologicznego.

 1. Od dnia 1 września 2021 r. do odwołania w przedszkolu ogranicza się do minimum przebywanie osób z zewnątrz.
 2. Do przedszkola nie będą przyjmowane dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.
 3. Przy wejściu do Przedszkola jest umieszczony płyn do dezynfekcji rąk (korzystają z niego każdorazowo osoby wchodzące i wychodzące) z wyłączeniem dzieci przedszkolnych.
 4. Dzieci regularnie myją ręce wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 5. Na drzwiach wejściowych oraz na stronie internetowej Przedszkola znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
 6. Rodzice/opiekunowie prawni przekazują aktualne dane kontaktowe potrzebne do zorganizowania ścieżki szybkiego kontaktu.
 7. W wyjątkowej sytuacji opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wejść do szatni Przedszkola, zachowując zasady:

• 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
• dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
• dystansu od pracowników Przedszkola min. 1,5 m,
• opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 1. Wszystkie sprawy zgłaszane dotyczące organizacji pracy przedszkola realizowane są głównie telefonicznie i mailowo.
 2. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest:

  • stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:
  • informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;
  • postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;
  • zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m;
  • informować dyrektora o wszelkich objawach chorobowych oraz przebywania na kwarantannie jego lub członków rodziny.
 3. Dzieciom są udostępniane sprzęty, zabawki, pomoce dydaktyczne wyłącznie takie, które są codziennie poddawane dezynfekcji. Zabrania się przynoszenia do przedszkola zbędnych przedmiotów.
 4. Zaleca się w miarę możliwości korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie przedszkola.
 5. W przedszkolu wyznaczono i przygotowano pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, przed wejściem do którego umieszczone jest wyposażenie m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący.
 6. Nauczyciele i pracownicy przedszkola mogą korzystać z indywidualnych środków ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki bądź przyłbice).
 7. w przedszkolu uruchomiono ścieżkę szybkiej komunikacji miedzy personelem. Polega ona na tym, że pracownicy komunikują się między sobą telefonicznie bądź z zachowaniem odpowiedniego dystansu.

  II. Obowiązki dyrektora i pracowników przedszkola

 1. Dyrektor:

  • nadzoruje i koordynuje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;
  • informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka bądź pracownika;
  • współpracuje ze służbami sanitarnymi;
  • instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.
 2. Nauczyciel:

  • dba, by dzieci nie gromadziły się w jednym miejscu sali, a w czasie zajęć nie zmieniały miejsc;
  • wyjaśnia dzieciom zasady bezpieczeństwa, które obowiązują w przedszkolu, kontynuuje profilaktykę zdrowotną;
  • podczas realizacji zajęć, w tym zajęć gimnastycznych i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ogranicza ćwiczenia i gry kontaktowe; w miarę możliwości organizuje zajęcia na świeżym powietrzu.
  • przestrzega zasady rotacyjnego korzystania z przestrzeni wspólnych przedszkola, w tym szatni i korytarzy;
  • kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi telefonicznie
  • nauczyciele w trakcie pracy mogą zakładać środki ochrony osobistej tj. maseczki bądź przyłbice oraz rękawiczki w przestrzeniach wspólnych;
  • sprawuje kontrolę nad tym, aby dzieci nie przynosiły do przedszkola zbędnych przedmiotów;
  • jeżeli u dziecka stwierdzona zostanie podwyższona temperatura (od 37 0C) lub będzie ono przejawiać niepokojące objawy chorobowe nauczyciel odizolowuje dziecko w odrębnym pomieszczeniu, z dzieckiem przebywa oddziałowa danej grupy. O tym fakcie powiadamia dyrektora;
  • W przedszkolu uruchomiono ścieżkę szybkiej komunikacji z rodzicami. Polega ona na tym, że nauczyciel lub dyrektor przedszkola w razie złego samopoczucia dziecka niezwłocznie telefonicznie kontaktuje się z rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka.
 3. Pracownik obsługi/konserwator:

  • wykonuje na bieżąco czynności porządkowe w salach oraz innych wyznaczonych przez dyrektora pomieszczeniach;
  • dezynfekuje toalety, sale oraz sprzęty, meble i zabawki, z których będą korzystać dzieci;
  • wietrzy pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, aby nie narażać dzieci oraz innych pracowników na wdychanie oparów;
  • myje i dezynfekuje ręce po każdej czynności porządkowej;
  • wykonuje prace porządkowe i sanitarne w rękawiczkach, stosując właściwe zasady ich nakładania i zdejmowania oraz utylizowania;
  • myje lub dezynfekuje podłogi i inne powierzchnie w ciągach komunikacyjnych, myje i dezynfekuje poręcze przy schodach, włączniki światła, klamki, uchwyty, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie) oraz wszelkie powierzchnie i przedmioty, z którymi stykają się dzieci i nauczyciele;
  • myje i dezynfekuje toalety dla personelu – w tym szczególnie klamki, uchwyty i pokrętła przy urządzeniach sanitarnych;
  • utrzymuje porządek i czystość wokół budynku przedszkola;
  • dezynfekuje klamkę przy furtce wejściowej i poręcze zewnętrzne;
  • dezynfekuje i utrzymuje w czystości sprzęty i urządzenia na placu zabaw każdorazowo po zabawie każdej grupy;
  • wykonuje inne stałe prace określone w zakresie czynności na danym stanowisku pracy.

  III. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci do i z przedszkola
 1. W wyjątkowych wypadkach (odebranie dziecka z objawami chorobowymi) opiekunowie odprowadzający/odbierający dzieci mogą wchodzić do szatni przedszkola, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników przedszkola min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 1. Przy wejściu do przedszkola jest umieszczony płyn do dezynfekcji rąk.
 2. Rodzic/opiekun prawny doprowadza dziecko do wejścia do przedszkola, gdzie dziecko jest odbierane przez pracownika. Od tego momentu dziecko jest pod opieką przedszkola.
 3. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe bez objawów chorobowych.
 4. Dzieci są przyprowadzane/odbierane z przedszkola tylko przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

  IV. Funkcjonowanie żywienia zbiorowego


  Przy organizacji żywienia obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego.
 1. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
 2. Pracownicy kuchni oraz intendent:

  • dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;
  • myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
  • dostawca pozostawia towar na zewnątrz budynku w wyznaczonym miejscu; intendent lub inny wyznaczony pracownik kuchni, odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakłada rękawiczki oraz maseczkę ochronną; rozpakowuje na zewnątrz dostarczony towar, przekłada do własnych pojemników i wnosi do przedszkola; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać
  w opakowaniu, pracownik kuchni lub intendent myje/dezynfekuje opakowanie;
  • przygotowując posiłki pracownicy zachowują bezpieczny dystans między sobą, zgodny z obowiązującymi przepisami;
  • po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty dostępnymi środkami;
  • myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze minimum 60°C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki;
  • posiłki dla dzieci wydawane są tak, aby pracownicy kuchni nie mieli kontaktu z nauczycielami
  i dziećmi;
  • posiłki dla dzieci wydawane są zgodnie z przyjętym harmonogramem wydawania posiłków;
  • dzieci spożywają posiłki przy stolikach na swojej sali przy zastosowaniu niezbędnych środków ostrożności.

V. Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia lub zachorowania na COVID-19

 1. Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola, rodzice oraz dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu.
 2. Każdy z wymienionych powyżej osób przyjmuje do wiadomości, że:
  1) do Przedszkola Samorządowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;
  2) dziecko, pracownik oraz każda inna osoba nie może przyjść do przedszkola, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych;
  3) w przypadku wystąpienia niepokojących objawów wymienionych w ust. 2 nie powinni przychodzić do pracy/przedszkola. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu informuje każdego pracownika o umieszczeniu w łatwo dostępnym miejscu (sekretariat, drzwi wejściowe do przedszkola) wykazu potrzebnych telefonów, w tym: powiatowej stancji sanitarno – epidemiologicznej, innych potrzebnych jednostek opieki zdrowotnej i służb medycznych.
 4. W budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu zostaje wyodrębnione i oznaczone pomieszczenie izolacyjne, a w razie jego braku stosownie oznaczony obszar, przeznaczone do odizolowania osoby lub osób wykazujących objawy chorobowe zakażenia koronawirusem. Wydzielone pomieszczenie lub obszar obowiązkowo jest wyposażone w środki ochrony (płyn dezynfekujący, rękawiczki, maseczki lub/i osłony typu przyłbica, fartuch ochronny itp.) oraz krzesełko, krzesło, termometr, i alarmowe numery do służb ratunkowych.
 5. Pomieszczenie, o którym mowa w ust. 4 będzie znajdować się na parterze Przedszkola Samorządowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu.
 6. Pracownik przedszkola, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy chorobowe, takie jak:
  • duszność,
  • stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),
  • objawy przeziębieniowe,
  • gorączka,
  • kaszel,
  • duszności i kłopoty z oddychaniem,
  • bóle mięśni i ogólne zmęczenie,
  nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, dzwoni na nr 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony COVID – 19.
 7. O wystąpieniu sytuacji opisanej w ust. 6, pracownik niezwłocznie powiadamia dyrektora.
 8. Pracownik informuje następnie dyrektora o zastosowanych wobec niego zaleceniach inspekcji sanitarno-epidemiologicznej.
 9. W przypadku wystąpienia u pracownika przedszkola przebywającego na stanowisku pracy objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odsuwa się go od pracy, kierując do pomieszczania izolacyjnego oraz niezwłocznie powiadamia powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną.
 10. W przypadku zauważenia u dziecka przebywającego w przedszkolu objawów chorobowych lub pogarszającego się samopoczucia, opiekun grupy zgłasza ten fakt dyrektorowi i niezwłocznie informuje telefonicznie rodzica o konieczności pilnego odebrania dziecka.
 11. Dziecko przejawiające niepokojące objawy chorobowe kieruje się do pomieszczenia izolacyjnego lub wyznaczonego miejsca, gdzie przebywa pod opieką osoby dorosłej do czasu przybycia rodziców, którzy przejmują opiekę nad dzieckiem. Rodzice zobowiązani są powiadomić o sytuacji powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną i zastosować się do uzyskanych tam instrukcji.
 12. Osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem zobowiązana jest monitorować temperaturę dziecka, a w razie potrzeby dążyć do obniżenia temperatury dziecka robiąc chłodny okład na czoło lub kark.
 13. Zarówno pracownicy, jak rodzice są obowiązani stosować się do instrukcji i poleceń wydawanych przez powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną, a w kontekście konieczności zastosowania dodatkowych procedur również do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W razie wystąpienia takiej sytuacji ścisłe stosowanie się do wydawanych instrukcji poleceń należy do podstawowych obowiązków pracowniczych.
 14. Obszar, w którym poruszał się izolowany pracownik lub izolowane dziecko, poddaje się gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji, szczególnie powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 15. Dyrektor sporządza notatkę z zaistniałej sytuacji. Notatka zawiera następujące informacje:

1) datę
2) godzinę powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej
3) godzinę powiadomienia rodziców
4) opis przebiegu działań.

 1. Dyrektor sporządza listę dzieci i pracowników z którymi osoba z objawami chorobowymi miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 2. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawane.
 3. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 4. Dyrektor na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej podejmuje decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

  VI. Przekazanie dziecka rodzicom podejrzanego o zakażenie
 1. By odebrać dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID – 19, rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania za pośrednictwem telefonu o gotowości odbioru dziecka z przedszkola. Pracownikowi/ nauczycielowi sprawującemu opiekę rodzic podaje imię i nazwisko dziecka, po które przyszedł.
 2. Rodzic/prawny opiekun odbierający dziecko jest wyposażony w środki ochrony osobistej w postaci rękawiczek oraz maski zasłaniającej usta i nos. Przed obiorem dziecka rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem znajdującym się przed głównym wejściem do budynku przedszkola.
 3. Dziecko zostaje przekazane rodzicowi/opiekunowi prawnemu przez pracownika przedszkola, który się nim opiekował w izolatce.
 4. Pracownik zabezpieczony w środki ochrony osobistej przyprowadza dziecko z izolatki do ustalonego miejsca odbioru dziecka (korytarz przed wejściem głównym do budynku) i czeka na otwarcie drzwi zewnętrznych. Po otwarciu drzwi, zachowując dystans 2m. od rodzica/opiekuna prawnego. Opiekun najpierw identyfikuje rodzica/opiekuna, a później przekazuje dziecko.
 5. Jeśli pracownik ma wątpliwości co do tożsamości odbierającego, może prosić rodzica/opiekuna o okazanie dowodu tożsamości.
 6. Osoba opiekująca się dzieckiem, zachowując dystans nie mniej niż 2 m, przekazuje dziecko rodzicowi/opiekunowi prawnemu oraz przekazuje informacje na temat objawów, jakie zaobserwowano u dziecka. Może przekazać rodzicowi również numery telefonów do zawiadomionej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Po uzyskaniu odpowiednich informacji rodzic/opiekun prawny opuszcza przedszkole i postępuje zgodnie z ogólnymi zaleceniami sanitarnymi.
 7. Jeśli rodzic/opiekun prawny nie posiada środków ochrony osobistej, nie zostaje wpuszczony do budynku przedszkola. W tej sytuacji należy poprosić rodzica, by stanął w odległości nie mniej niż 2 m od drzwi do budynku i wypuścić dziecko do rodzica. Pracownik obserwuje dziecko do chwili, gdy rodzic je przejmie.
 8. Pracownik opiekujący się dzieckiem w izolatce, który oddał dziecko rodzicowi/opiekunowi prawnemu zgodnie z instrukcją ściąga maseczkę, fartuch i rękawice.
 9. Izolatka, w której przebywało dziecko jest dezynfekowana za pomocą odpowiednich detergentów.