Categories Menu

Opublikowany : sie 31, 2021 w Aktualności

Zebranie z rodzicami ORGANIZACYJNO- INFORMACYJNE

Zapraszamy rodziców na zebranie organizacyjno- informacyjne. HARMONOGRAM ZEBRANIA: GRUPA II i GRUPA III08.09.2020 (środa)godzina 16:00 GRUPA IV, GRUPA V, GRUPA VI09.09.2020 (czwartek)godzina 16:00 Prosimy pamiętać o przestrzeganiu przepisów prawa związanego z bezpieczeństwem zdrowotnym ( m.in. stosować środki ochronne: ochrona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja...

Czytaj dalej

Opublikowany : sie 31, 2021 w Aktualności

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Przedszkolu Samorządowym nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu na rok szkolny 2021/2022w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 19 listopada 2020 r I. Organizacja pracy w czasie zagrożenia epidemiologicznego. Od dnia 1 września 2021 r. do odwołania w przedszkolu ogranicza się do minimum przebywanie osób z zewnątrz.Do przedszkola nie będą przyjmowane dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.Przy wejściu do Przedszkola jest umieszczony płyn do dezynfekcji rąk (korzystają z niego każdorazowo osoby wchodzące i wychodzące) z wyłączeniem dzieci przedszkolnych.Dzieci regularnie myją ręce wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.Na drzwiach wejściowych oraz na stronie internetowej Przedszkola znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych. Rodzice/opiekunowie prawni przekazują aktualne dane kontaktowe potrzebne do zorganizowania ścieżki szybkiego kontaktu.W wyjątkowej sytuacji opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wejść do szatni Przedszkola, zachowując zasady: • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, • dystansu od pracowników Przedszkola min....

Czytaj dalej

Opublikowany : sie 31, 2021 w Aktualności

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Organizacja pracy  Przedszkola Samorządowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu w roku szkolnym 2021/2022 Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.00 do 16.30. Prosimy o przyprowadzanie i odbieranie dzieci zgodnie z zapisami. Rodzic/opiekun prawny doprowadza dziecko do wejścia do przedszkola, gdzie dziecko jest odbierane przez pracownika. Od tego momentu dziecko jest pod opieką personelu przedszkola. Odbiór dziecka następuje przez osobę upoważnioną przy głównych drzwiach wejściowych do budynku. Do przedszkola mogą być przyprowadzane wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów, rodzice będą niezwłocznie poinformowani telefonicznie. Prosimy o uaktualnienie numerów kontaktowych oraz odbieranie telefonów lub kontakt zwrotny. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, dziecku będzie mierzona temperatura. W przedszkolu zostało przygotowane pomieszczenie wyposażone w niezbędny sprzęt, w którym będą odizolowane dzieci lub pracownicy z objawami chorobowymi. Prosimy o nie przynoszenie do przedszkola zabawek i innych przedmiotów. Wyjścia do ogrodu przedszkolnego będą odbywać się według ustalonego harmonogramu. Wszystkie pomieszczenia oraz ogród przedszkolny będą dezynfekowane. Prosimy o zapewnienie dzieciom wygodnego obuwia zamiennego oraz przygotowanie ubrania na zmianę /w razie konieczności przebrania się dziecka/. W przedszkolu obowiązują Procedury Bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 Gminy Libiąż. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi na stronie przedszkola. Informacje na bieżąco będą zamieszczane na stronie internetowej przedszkola. Organizacja zajęć rewalidacyjnych, zajęć specjalistycznych w ramachpomocy psychologiczno–...

Czytaj dalej